א. חשיבות ההבחנה בין דרגות שונות

דרוות ונות בלווות | 63 השונות על פי חומרת העונש — ארבע מיתות בית דין לדרגותיהן, חיובי כרת, מיתה בידי שמים, מלקות וכיו"ב . אף לגבי מצוות עשה, מצאנו בדברי חז"ל התייחסויות למצוות "קלות", לעומת "חמורות", בהקשרים שונים . למשל, הגמרא ביבמות ( מז ע"א ) אומרת, שאדם שבא להתגייר — "מודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות" . חובת קידוש השם בפרהסיה נאמרה אפילו לגבי "מצוה קלה", והגמרא בסנהדרין ( עד ע"ב ) מביאה דוגמה למצווה כזו . אמנם, המשנה באבות ( פ"ב מ"א ) אומרת : והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות . מכאן ניתן היה להבין, כי לגבינו כל המצוות הן באותו מעמד . ברם, מדברי הרמב"ם בפירושו שם נראה שאין הדבר כן : ומן העונשין ידענו את כל מצות לא תעשה מה מהן איסורו חמור ומה מהן למטה מזה, והם שמונה דרגות . . . אבל מצות עשה לא פירש שכר כל אחת מהן מה הוא לפני ה' כדי שנדע מה מהם חמורות ומה מהן למטה הימנה, אלא ציווה לקיים דבר פלוני ודבר פלוני ולא הודיע שכר איזה מהם יותר גדול לפני ה' . . . ואף על פי שלא נתבאר ערך עדיפות מצווה לגבי אחרת, הרי יש דרך הערכה, והוא שכל מצות עשה שאתה מוצא ...  אל הספר
תבונות