מקורות

382 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון בירן, מ' ( 2010 ) . משליפת מילים לבניית משפטים : מידע תחבירי בלקסיקון . חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור" . תל אביב : אוניברסיטת תל אביב . בנדויד ( פאירשטיין ) , א' ( 1959 ) . כתיב מלא החל מכיתה א' . לשוננו לעם, 10 ( 4 ) , 99 - 125 . בן חורין, ע' ( 2017 ) . לכתוב את עצמך מחדש . חיפה : עופר בן חורין . בנטין, ש' ( 1997 ) . על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי קריאה . בתוך י' שימרון ( עורך ) , מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל : רכישת לשון, קריאה וכתיבה ( עמ' 184 - 202 ) . ירושלים : מאגנס . בר - און, ע' ( 2011 ) . מודל התפתחותי ברכישת הקריאה בעברית . ד"ש – דיבור ושמיעה, ,30 1 - 24 . ברזניץ, צ' וימין, ר' ( עורכות ) ( 2008 ) . אבחון, מדידה והערכה גן - ב' : תמונת מצב והמלצות . ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . גארטון, א' ופראט, ק' ( 1996 ) . בדרך לאוריינות . בתוך נ' פלד ( עורכת ) , דרכים לאוריינות ( כרך א ) . ( תרגום : נ' פלד ) ( עמ' 13 - 42 ) . ירושלים : כרמל והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין . גביעון, א' ופרידמן, נ' ( 2008 ) . פריגבי – סוללה לא...  אל הספר
מכון מופ"ת