11. שלב ו: 1;2—2;2

מילות תפקוד לראשונה מופיעות מילות תפקוד : ve - " ו " — מילת חיבור ; ba - " ב " ( לפני שם מיודע ) , le - " ל " ( לפני שם פרטי ) — מילות יחס ; ṯ el " של " — מילת השייכות , לפני שם ובנטיית הגוף הראשון ביחיד וברבים : . ṯ el á nu , ṯ el ı מילות היחס שהופיעו עד עכשיו לא שימשו שימוש חופשי : bab á y " בבית " ( 'הפטפון שבבית ' ) , bay á t " ביד " , lak á n ~ lak á na " לגן " ( ' זו הדרך לגן ' ) . אין עדות לשימוש חופשי בה " א הידיעה . צורות " דקדוקיות " חדשות כינוי הקניין לגוף הראשון ביחיד וברבים : בצד הצירוף ṯ el " של " עם שם משמשות הצורות הנטויות ṯ el ı " שלי " , ṯ el á nu " שלנו " . צ ו ר ו ת פ ו ע ל י ו ת נ ט ו י ו ת עבר מדבר : ʾ a áṯ ti " עשיתי " , gam á ti " גמרתי " , ma áṯ ti " מצאתי " . תנועת עי " ן הפועל a במילה ʾ a áṯ ti היא תוצאה של היקש לצורות ma áṯ ti , gam á ti ( שלוש הדוגמאות הן בבניין קל ) . שם הפועל ( ל + מקור ) : li óṯ n " לישון " , ועמו התבנית פועל מפורש + שם הפועל : gam á ti li óṯ n " גמרתי לישון " . מתחילות להצטבר צורות פועליות בעבר נסתר ובבינו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית