רונית עיר־שי בין כבוד לשוויון: על מגמת ההתנגדות לקריאת נשים בתורה

מבוא המושג התלמודי ״כבוד הבריות״ נידון רבות במחקר . בשל היותו עיקרון הלכתי ובשל משמעויותיו הערכיות עשו בו שימוש מרחיב , בעיקר אנשי המשפט העברי . ככל הנראה הם ביקשו לנצל את הפוטנציאל המוסרי הגלום בו כדי לציירו כבעל מחויבות עמוקה לתובנות מוסריות מודרניות ואוניברסליות , ובכך הם רצו לבצר את מעמדו כמקור לגיטימי למשפט הישראלי . משימה זו , כך נדמה , חרגה מן ההקשרים המקומיים ומן השימוש שנעשה בו בספרות הפסיקה . * מאמר זה נדפס לראשונה באנגלית ומופיע כאן בנוסח מורחב יותר . ראו : Ronit Irshai , “ Dignity , Honor , and Equality in Contemporary Halachic Thinking : The Case of Torah Reading by Women in Israeli Modern Orthodoxy " , Modern Judaism 33 : 3 ) 2013 ( , pp . 332 – 356 1 ראו : אליעזר ברקוביץ , ההלכה כוחה ותפקידה , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשס״ז , עמ׳ קמא - קנח ; יוסף דב סולוביצ׳יק , ימי זכרון , ירושלים : ספריית אלינר , , 1996 עמ׳ ; 27 - 9 יעקב בלידשטיין , ״גדול כבוד הבריות : לגלגוליה של הלכה״ , שנתון המשפט העברי ט - י ( תשמ״ב - תשמ״ג ) , עמ׳ ; 186 - 127 יעקב בלידשטיין , ״׳כבוד הבריות׳ וכבוד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן