מקורות

ספרות היסטורית אברמוביץ , שלום יעקב ) מנדלי מוכר ספרים ) , דברי הימים לבני הרוסים ) על פי איילובסקי ) , אודסה , תרכ " ח . 1867 / אורנשטיין , משה , תולדות גויי ימי קדם : תולדות עמי מצרים , אשור ובבל , וינה , תר " ם , קרקוב , תר " ן . אפשטיין , יוסף אליעזר ) מתרגם ) , דברי הימים למלכי רוסיא , וילנה , תרל " ג / . 1872 ארש , אבא , חיי העמים ומצבם המדיני , החמרי והרוחני , א : תוגרמה ויושביה , וילנה , תר " ע ; ב : אנגליה ויושביה . וילנה , תר " ס . בלוך הלוי , שלמה , שבילי עולם , א - ג , ז ' ולקווה ולבוב , תרט " ז - תרע " ג / . 1822 - 1855 בלקינד , ישראל , דברי ימי העמים , ירושלים , . 1899 גולדשטוף , פייבל , קורות העולם ) וועלט געשיכטע ) , מאז מרידת צרפת ועד ימינו , א - ב , וינה ולבוב , . 1860 , 1858 גינצבורג , מרדכי אהרן , עיתותי רוסיא מאז היותו לגוי עד ימי ] היום הזה [ הדור הזה , וילנה , תקצ " ט , 1846 / ורשה , תרמ " ד . 1884 / גינצבורג , מ " א , הצרפתים ברוסיא , הוא דברי ימי שנת תקע " ב , תקע "ג ( , ) 1813 - 1812 וילנה , תר " ג . 1874 - 1842 גינצבורג , מ " א , פי החירות : מלחמת האשכנזים וה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד