שלמה גליקסברג מנהגי בית הכנסת של ק"ק איטלקי בעיר פירינצי

ההיכל ואומרים שמע ישראל פ "א ברוך שם כבוד מלכותו פ "א ה ' מלך ב "פ ה ' הוא האליקים ז "פ ואומרים קדיש תתקבל ותוקעים תשר " ת תש " ת תר " ת פ " א צה אם יש שבת בין כפור לסוכות אומרים יוצר שולמית הנבחרת וכו ' אבל אם אין שבת בין כפור לסוכות אין אומרים אותו בשבת שהוא לפני סוכות כגון אם חל סוכות בשבת אין אומרים בשבת הקודם שהוא ש ' תשובה וכן אם חל בסוכות בה ' בשבת אין אומרים אותו בשבת הקודם שהוא יוה " כ ונוסח היוצר עצמו יוכיח צו סדר קריאת ס " ת בחול המועד של סוכות כך הוא ביום א ' הכהן קורא ביום השני הלוי קורא ביום השלישי הישראל שלישי קורא ביום הרביעי והרביעי קוראה פסקא דיומא דהיינו ביום השני וביום השלישי ועל זה הדרך כל שאר הימים צז בשבת וחול המועד של סוכות מנהגנו לחתום בברכת ההפטרה מקדש השבת בלבד כמו שכתב הרב ברכי יוסף סי ' תכה והרב זרע אמת ח " ג צח ביום הושענא רבא אומרים לעולם יהא אדם כמו בשאר ימי חול המועד ואח "כ אומרים כל סדר הזמירות והיוצר כמו ביו " ט ואומרים רשות לנשמת שמתחיל צמאה נפשי ואומרים נקדישך בנועם ידיד נפש כמו בימים נוראים ואומרים מן המצר בנועם מצרי ערי יצרי וסדר הקריאה הוא כך כהן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן