הערות

1 ו » ירנה אדאמוניץ : מכתבה אל הקיבוץ שלי ' מענית " / . 1945 2 סטפ » ך נראייק ; הריאיון איו 1 ו ותשובותיו לשאלון . 3 איתה » ראמרביץ י ; הריאיון איתה מ 958 נ . 4 ישראל פאלק : הריאיון איתו מ 19 במאי 965 ו . 5 ראה הערה , 3 6 פרדריקה כייביארדימסקה : הריאיון איתה מ 6 ביולי . 1989 7 ניישטאט , ( 19471 עמ ' & 0 ג , 391 & הנריק ( הנייק ) נראבובםקי : " םנישיתי עם יוסף קפלן ' . , 1935 9 ראה הערה , 3 10 ר * 1 ה הערה . 4 11 צוקרמן : הריאיון » יתו משנת 1978 י 12 נוטמן : נאומו בקיבוץ מענית מ 27 באפריל . 1993 13 ר » זלהערהב , 14 אהרון 1 פנר : הריאיון איתר ותשובותיו לשאלית . 15 ראה הערה . 3 16 צוקרמן : " בניטל ובמרד . ענד . 159 '' 17 שבע השנים ההך . עמ ' 9 י - ראה נם הערה . 11 18 יונת מבר : בעקבות שיחה טלפינית ' . מאי , 1989 וזי '' ק , . 313 19 ' יוסף קפלך אי , עמי , 202 20 נוטמן : עמי . 270 . 94 21 נוטמן : הריאיון איתו מ ו 3 בדצמבר . 1989 22 אירנה אדאמוביץ ' ; דבריה בפגישתה עם קיבוץ מענית ב ' 16 באפריל » , 155 23 ראך הערה י . 24 חיים מעץ : מכתביו מ 6 בגובמבר ומ 4 בדצמבר ו <& 9 נ ו 25 רא...  אל הספר
מעין, שמואל