הערות

1 צוקר & ן : ' יימי && טמבר ב מטניס " , כרך ט '' ז . חוברת ר / יולי . 1953 וכן 'בניטו ובמרד . עמ ' 71 ? 8 וישבע השנים הדך , עמ ' . 172 - 171 אדם : 'ניטאות וארשה צ י נסטוחוב , עמ . 61 57 נוטמן : מרד הנצורים * . עס ' . 271 26 ל , 253 * 251 2 פנינה נרינשסךקרימר : ימינו היו הלילות ' . . 19 * 4 ראה נ & את מכתבה מ 0 נ כאיקטוכר - 1989 תייק . 334 3 » רם , עמ ' . 62 61 4 יהודה אנגלמן : ' זכרונותי מווארשה ' . א ' מ , 0 . 2 . 6 5 ץריר , גיי ^ רג : הריאיין » יתי . 6 אדם , עמ ' . 59 57 7 חייקה קלינך : רבריה בישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי , . 1944 א י מ . 8 גוטמן , עס ' . 269 9 שרד ארליכמךבנק ; רשימתה על יוסף קפלן וישר » ל זלצר מ 5 בספטמבר . 1988 תי ק , . 303 10 אהרון בראנךס : דבריו בישיבת הווער הפועל של הקיבוץ . 1944 enor אימ , נ . 105 נ . ס וכן תייקה קליגגר : יומנה - המהבדת עם שער התכלת . עמ ' . 41 ראו ; נם הערה . 6 11 וזנה ויירניק " שלזיננר ; עדותה מ 27 בנובמבר , 1962 א " מ , A . 273  אל הספר
מעין, שמואל