הערות

1 לאה ( לודז ' יה ) זילברשטיין : זכררנרת ( באנגלית ) : א " מ , . 15 WA . 1323 2 » רם ( זילברשטיין . אברהם ) : ' גיטאות וארשה - צ ' גסטוחוב ' / עמ ' 25 & . 2 ראה נם רינבלבלום א ' : הרשימה ממחצית השנייה של אונוסט * 1941 עמ י . 284 2 & L 3 רינבלבלום א ' : הרשימה מ 31 באוגוסט , 1941 עמ ' 290 ו . 29 4 צ ' רניאקוב : הרשימה מ ד 2 באוגוסט 1341 5 רינגלבלום א ' : מספטמבר H 1 * 341 עמ י 2 < 5 r 2 g ? 6 מבוטל . 7 רינגלבלום א י : מאמצע ספטמבר , 1941 עמ י ל . 293 29 8 מרי בת : הרשימות מ 20 וי 25 בספטמבר . 1941 עבי . 90 85 9 עלילה מלמד - , יימנה »" מ , » . ב , 0 . 2 . 166 10 ראה הערה 8 וכן רינגלבלום א ' : הרשימה מ 10 1 באוקטובר , 1941 עמ ' , 306 304 1 11 רינ : לבום א '; הרשימה מאוקטובר . 1194 עמ . 308 12 שם : הרשימה מ 25 . 24 מדצמבר . 1941 עמ ' . 324 323 13 שם : הרשימה מדצמבר 1941 ומינואר , 1942 עמ י . 339 , 327 14 מרי ברנ : הרשימות מ 23 בדצמבר 1941 ומ . 1 בינואר . 1942 15 אהרון נפנר : שיחה איתו . תי " ק , . 321 16 מרי ברנ : הרשימות מדצמבר 941 ו ומינואר , 1942 עמ ' 02 ו 13 ו ....  אל הספר
מעין, שמואל