הערות

1 נחמהפאהן : הריאיון » יתהמ 17 ביוני , 1586 א מ , A . 1215 2 עליזה מלמד : יומנה . א מ , א / ב ' D . 2 . 1 * 6 a רותה סאקובסקה ; » נשים מהשכונה הסגורה . עמ ' 85 ? a ( קשר הדואר ) . ראה נם לוין , עמי 76 נ . הערה . 31 4 מריברנ : הרשימה מ 5 ביוני , 1941 עמ ' , 57 54 '' 5 בחשכת דליל ' / עיתון הסמינריון של גדורתל עמל '' מקן השומר הצעיר ' בניטו וארשה . עית ' המח ' כרך א ' . עמ ' 7 332 גג . 6 צ ' רניאקוב : הרשימה a ' & במאי . 1941 7 אדלמן , עמ ' . 10 8 ריננלבלום א י : הרשימות מ 9 ו 20 בנובמבר , 1940 עמ ' . 183 KB עליזה ויטיס ( מלמד ) : הריאיון איתה מ 20 באוקטובר '' א . 1932 מ . A . 1090 9 גרשון שר בשיחת זזברים מגדור " נפתלי " לשעבר . 10 רינגלבלום אי : רשימותיו מ 11 - 6 ומ 20 במאי , \***\ עמ ' . 269 . 362 261 0 וא צילה סטאשפסקה ; הריאיון איתה מ 23 כסברואר , 1989 תי , 305 ק 11 שרה ( סויקה ) ארליכמן : בידי טמאים " . עמ ' . 33 30 12 לאד ( לודדיה זילברשטיין : זכרונות ( באנגלית ) , עמ ' . 10 13 ריננלבלופ : it הרשימה מ 20 במאי ו 94 ו עמ ' . 269 268 ' 14 ראה הערה ר . ראה ...  אל הספר
מעין, שמואל