פרק ראשון: "לתוך איזו שריפה נקלעתי?"!

קריאה זר יצאה מפיר של יוסף קפלן בעת פגישתו הראשונה בווארשה , במארס ו , 1940 עם חניכר לשעבר גרשון שר מברוד " נפתלי " בקו " השומר הצעיר " שמלפני המלחמה בעיר קאליש , שברח מעירר זו מתיברת ידם של הגרמנים . הוא זכר את לימרתו זו של יוסף מהשיחה איתו בווארשה , בבית שברחוב נאלכקי , 23 כשעזר לו בשיפוץ הרירה למעון הקיבוץ והתנועה , וחזר עליה בשנת 38 , 1975 שבים לאחר שנאמרה , ואם לא נאמרה בדיוק במלים אלה , הרי רוחה ותוכנה ברורים . יוסף קפלן היה מוכה תדהמה מהמציאות שמצא בווארשה הכבושה בירי הנאצים . אומנם עוד לפני בואו לכאן היה מרדע למתרחש בשטח הכיבוש הנרמני ואף 2 הוזהר אישית על ידי אחותו אידה ועל ידי ידידו פנחס מקן " השומר הצעיר '' 3 בלודד שלא יחזור לווארשה . כי הם כבר הרגישו אה נחת זרועם של הגרמנים בעירם לררר ; וחברו זה אף התבטא שהתאבדות היא לחזור לשטח האחור הגרמני . יש להניח שיוסף התייחס ברצינות לאזהרות אלה , אך מציאות זו לא נחשבה בעיניו , כנראה , כמשהו שמחוץ לגדר הטבע של כיבוש ' ירגיל " . והרי הוא נאבק - כאיש מחתרת מסוכנת מאוד - בתנאי הכיבוש הסובייטי . אנחנו בם יודעים שהיה 4 אפילו במצכ ריח טוב מא...  אל הספר
מעין, שמואל