ביבליוגרפיה

. 1 ארכיונים וספריות : א הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ( סומך בקיצור : אצ " מ ) החסינות העיקריות שבעשה בהן שימוש : - A 127 ארכי ; 7 יצחק גריבבוים - A 139 ארכיון צבי אברסון ( שהועבר מרבבה ) A 126 - ארכיון ליארםרצקין - A 18 ארכיון נחום סוקולוכ A 14 - ארכיון ליאוך רייך - F 3 ארכיון ההסתדרות הציונית כמזרח גאליציה ( הועבר ע " י ד " ר א ' סטופ וכולל פרוטוקולים מישירות ההנהלה כשנים . ( 19 . 35 - 1918 ב הארכיון המרכזי לתולדות עפ ישראל , ירושלים ( סומן בקיצור ; אמתעי ' י ) החטיבות החשובות לנושא : - PL 35 ענייבי פולץ ובעיות המיעוטים - P 1 ארכיון ש ' דובברב - P 13 ארכיון מאכשאוריץ ( כולל חלק מארכיונו של לוסיץ רולף ) אנו / - 374 / 1 עיזבון לנדאואר ( בעיות האוטונומיה במזרח ' אירופה ) אינו / - 525 / 5 ירמנו של לוסיין רולף ( ' 11 Diary ) ג ארכיון חכר הלארמים בג ' ניבה ( Archives League of Nations ) ד ארכיון העבודה , תל אביב ה כית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים ו הםפריה האירונית '' שערי ציוך / תל אביב ז ספריית המוזיאון הבריטי , לונדון ( British Museum ) ובמיוחד אגף העיתובות בקולינדייל ( Cohn...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי