חלק ראשון אמנת־המיעוטים וחלקה בעיצוב היחסים ההדדיים