׳לא היית צריך להאריך׳

איתרנו תחילה את חריגותו של ר׳ עקיבא בדמיונו לצדוקי שאינו יוצא בשלום מעבודת הקטורת . כעת היא עולה מהזדהותו עם הגורל המר של בית אבטינס ( על הצדוקי כמו על ׳התינוק׳ מבית אבטינס נאמר : ׳לא באו ימים קלים עד שמת׳ ) . האם ניתן לחבר 135 מוות על קידוש השם אמנם מוזכר גם לגבי ר׳ ישמעאל ( מכילתא דר״י נזיקין יח , עמ׳ , ( 313 אך לדעת החוקרים אין מדובר בר׳ ישמעאל בן אלישע שבו אנו דנים כאן . מכל מקום , קיים פער ניכר בין הנרטיבים המרטיריים על ר׳ עקיבא ור׳ ישמעאל . בעוד שהראשון הובלט כבר בספרות חז״ל , השני עוצב רק באגדה המאוחרת על עשרת הרוגי מלכות . 136 תוספתא יומא ב , ח ; יומא לח ע״א . 137 תוספתא יומא ב , ז ; ירושלמי שקלים ה , א , מט / א ; יומא לח ע״א ; שהש״ר ג , ו . 138 שהש״ר ג , ו . לצורך הניתוח אני משלב כאן בין שני מאמרים סמוכים על ר׳ עקיבא ושריד מבית אבטינס : הראשון שבו הוא שומע על דאגתו הכנה של ׳תינוק׳ מן המשפחה לסוד המסור בידיהם ; והשני שבו עיניו זולגות דמעות בעת שהוא שומע על דאגה דומה מפי זקן מן המשפחה . בין הדברים על ידי ההנחה שבית אבטינס , כחלק ניכר מן האצולה הכוהנית , השתייך או נחשד בהשתייכות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן