׳ציון שדה תחרש׳

ל׳אונס׳ שמבצע טיטוס בקודש הקודשים יש הד באירוע המתרחש סמוך למרד בר כוכבא – בין אם בסופו , ובין אם לפניו , עקב החלטת רומי להקים עיר פגנית במקומה של ירושלים . בהתאם לנבואה ׳ציון שדה תחרש׳ ( מיכה ג , יב ) מסופר שאדמת העיר או ההיכל נחרשה על ידי טורנוסרופוס . הקונוטציה המינית של הפועל ׳חרש׳ מוכרת , הן מן המקרא והן מספרות חז״ל , אך דומה שהיא מקבלת כאן חיזוק מכיוון בלתי צפוי . הכוונה למה שנראה כסוג של תחרות אדיפלית בקשר הטעון בין הנציב הרומי לר׳ עקיבא . אם טורנוסרופוס נודע כמי שמוציא להורג את ר׳ עקיבא וחורש את ציון ( שוב הצירוף של רצח האב ובעילת האם ) , דומה שהמסורת התלמודית מבקשת להצביע בד בבד על מהלך הפוך , שבו דווקא החכם ׳כובש׳ את אשת הנציב . רומזים על כך שני אירועים שבהם השחוק – הנושא גם הוא משמעות מינית – מופיע כתכונה ייחודית 88 ב״ר טו , ז . 89 אדר״נ א׳ א . 90 אדר״נ א׳ א ; סוטה ט ע״ב ; תוספתא סוטה ד , יז . 91 הדגם האדיפלי גלוי לעין במדרש על השתוקקותו של הנחש אל חווה : ׳קפץ עליהם אותו רשע מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ ונתאווה לה׳ ( ב״ר יח , ו ) . 92 למראה הדם על חרבו , טיטוס מאמין שהרג ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן