המחלוקת עם ר׳ ישמעאל

התשתית הרעיונית של המחלוקת בין ר׳ עקיבא ור׳ ישמעאל זכתה למחקר מקיף בספרו של א״י השל , ׳תורה מן השמים באספקלריא של הדורות׳ . לדעת השל , השקפות שני החכמים מנוגדות ביסודן : מצד ר׳ עקיבא , תפיסה אידאליסטית תאוצנטרית שבמרכזה הפתוס העז והמיוסר של המפגש בין האדם לאלוהיו ; ואילו , מצד ר׳ ישמעאל , תפיסה ׳ראליסטית׳ יותר המעמידה במרכז את עולמו של האדם והדוגלת , הרחק מכל להט מיסטי , בגישה מפוקחת שעיקרה שיקול דעת ומתינות . חרף ההסתייגויות שהספר עורר בקרב החוקרים , יש בו תרומה משמעותית להבנת הוויכוח בין שני החכמים . עם זאת , דומה שהוא לוקה בחסר כשנעדר ממנו כל ניסיון לכרוך ויכוח זה במחלוקת בית הלל ובית שמאי . הדבר מתמיה מכיוון שבשני המקרים לפנינו מחלוקת בין ׳אבות ראשונים׳ . לגבי סוגיה שבה מתדיינים ר׳ עקיבא ור׳ ישמעאל , נאמר כי ׳נחלקו עליה אבות העולם׳ , וכך נאמר לגבי מחלוקת בית הלל ובית שמאי על קדימות השמים או הארץ במעשה הבריאה . אמנם , השל מראה באותו עניין שר׳ עקיבא נוקט עמדה שמאית לטובת השמים , בזמן שר׳ ישמעאל מגלה כמו בית הלל העדפה לארציות . מדוע הוא נמנע מלפתח אופציה פרשנית זו ? דומה שהסיבה לכך פש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן