האישה האחרת

בהנחה שצפוי לר׳ עקיבא מעבר אל ׳זוגיות אחרת׳ , מה האירוע המסתתר מאחוריו ? שינוי ביחס החכם לאשתו ? התחברות לאישה חדשה – אולי אשת טורנוסרופוס , שלפי התלמוד נישאה לו אחרי שנתגיירה ? לשאלה זו אין בעצם תשובה חד משמעית , וכל מה שנוכל לעשות הוא לשרטט תמונה מורכבת המשאירה מקום לתרחישים שונים . מורכבות זו מודגמת היטב בשני מאמרים המאותתים כל אחד בדרכו אל מפנה רדיקלי בחייו של ר׳ עקיבא : הראשון מתייחס לבת כלבא שבוע , והשני לאשת טורנוסרופוס . כאפילוג לאידיליה בין ר׳ עקיבא ובת כלבא שבוע , מסופר : לא נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב , ועד שעלה למטתו בסולמות של זהב . היתה אשתו יוצאה בקרדוטין [ סוג של מעיל ] ובעיר של זהב . אמרו לו תלמידיו : רבי , ביישתנו ממה שעשית לה . אמר להם : הרבה צער נצטערה עמי בתורה , ואילו על אשת הנציב הרומי מובאת עדות מעורפלת זו : ׳לא תחנם׳ ( דברים ז , ב ) , לא תתן להם חן : הדבר מסייע לרב , דאמר רב : אסור לאדם שיאמר : כמה נאה נכרית זו . מקשים : מעשה בר׳ שמעון בן גמליאל שהיה על גבי מעלה בהר הבית וראה נכרית אחת נאה ביותר , אמר : ׳מה רבו מעשיך ה׳׳ ( תהלים קד , כד ) . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן