׳סמוך עלי׳

לאור זיהויו הסמלי של בית שמאי עם הרוע , אין פלא שהמאבק נגדו נמשל למלחמה בעמלק . כך עולה בין השיטין מסיפור בן בוטא והסמיכה . לתיאור הריב בין הבתים – ׳ואותו היום גברה ידם של בית שמאי ... ואותו היום גברה ידן של בית הלל׳ – מקביל תיאור הקרב עם עמלק ברפידים – ׳והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר 50 סוטה י ע״ב . גם במדרש אחר נאבק גבריאל עם מקטרג שטני ששמו מתחבר לשמאי . בעזרא ד , ו מוזכר שמשי כמי ששולח למלך פרס כתב שטנה על היהודים . מכאן מדמיין המדרש עימות בין גבריאל , המגן על ישראל , לבין שמשי בתפקיד השטן . בשעה שספר הזיכרונות נקרא בפני המלך אחשורוש , שמשי מוחק את מה שכתוב בזכות מרדכי , ואילו גבריאל כותב אותו מחדש ( מגילה טו ע״ב – טז ע״א ) . 51 ׳ר׳ אליעזר אומר : נאמר למשה : אני הוא שאמרתי והיה העולם , אני המקרב ולא המרחק , שנא׳ ״האלהי מקרב אני נאם ה׳ ולא אלהי מרחק״ ( ירמיה כג , כג ) , אני שקרבתי את יתרו ולא רחקתיו , אף אתה , כשבא אדם אצלך להתגייר [ ... ] קרבהו ולא תרחיקהו׳ ( מכילתא דר״י עמלק א , עמ׳ . ( 193 לאור דימויו של ר׳ אליעזר כמרחיק זרים , מסירת המאמר בשמו מעוררת תמיהה . אם לא חל בו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן