׳צנועה יותר מדי׳

עמדנו עד כה על נכונות החכמים לתת מקום ליצר הפורץ גדר בקידום התהליך המשיחי . עם זאת אין להתעלם מן המגמה הנגדית , הנורמטיבית , התובעת את דיכוי היצר . מאמר מרכזי ברוח זו מתייחס לניבים ׳גן נעול׳ ו׳מעיין חתום׳ ( שיר השירים ד , יב ) . סתימת ׳מעיין היצר׳ לא רק שאינה חוסמת את תהליך הגאולה , אלא שהיא עצמה התנאי לגאולה : ׳גן נעול׳ , על ידי שגדרו ישראל עצמן במצרים מן הערוה , נגאלו ממצרים [ ... ] 75 תוספתא סוטה ו , ה . 76 שבת פח ע״ב , פט ע״א ; שהש״ר ח , יא . 77 לא זו בלבד שחז״ל מכירים בערך הצניעות אלא שהם קושרים אותה גם לדמויות כמו תמר ורות , המזוהות עם היסוד החתרני של התהליך המשיחי ( מגילה י ע״ב ; רו״ר ד , ח ; שבת קיג ע״ב ) . שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערוה ונגדרו כל הנשים בזכותה , יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל בזכותו . לא בכדי משמשים שרה ויוסף כדמויות מופת לעניין הגידור מן הערווה , שכן לשניהם זיקה מיוחדת לנושא הצניעות . לגבי שרה זיקה זו נלמדת הן מביקור המלאכים אצל אברהם והן מסיפור ירידת הזוג למצרים : ׳ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׳ ( בראשית יח , ט ) , להודיע ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן