מכאן ואילך

לאיזה מעמד זוכה במסורת חז״ל הרעיון הגלום בכלל ׳מועד דוחה את השבת׳ ? מדובר על פניו ברעיון תשתית המקובל על כל החכמים . כולם מסכימים לחילול השבת בגלל עדות החודש או פיקוח נפש , כיוון שעדות החודש , ובמובן מסוים גם השבת , נמסרו לידי האדם : ׳החדש הזה לכם׳ , הוא מסור בידכם ואין אתם מסורים בידו . מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת ? [ ... ] ׳כי קדש הוא לכם׳ ( שמות לא , יד ) , היא מסורה בידכם ולא אתם מסורים בידה . ברם , במישור ספקולטיבי יותר , אותו רעיון מסמן דווקא את הקו המבדיל בין החדשנות ההללית לשמרנות השמאית . העדפת העולם של מטה , עם הרשות הניתנת לו לחדש – החידוש הזה לכם ! – היא שעומדת מאחורי קריאתו של ר׳ יהושע ׳לא בשמים היא׳ , מול האחיזה העיקשת של ר׳ אליעזר בטרנסצנדנטי . ההבדל ביניהם ניכר בדרך שבה כל אחד נוהג בעימות המזדמן לו עם הנשיא ר׳ גמליאל . בעוד שר׳ אליעזר מסרב לוותר על האמת שלו לטובת האינסטנציה האנושית , לא כן ר׳ יהושע . אף שהוא חולק על דעת הנשיא בעניין עדות החודש , הוא מוכן להופיע לפניו ׳במקלו ובמעותיו׳ בתאריך שבו 123 תוספתא ראש השנה א , טו . 124 לא זו בלבד שבית שמאי אינו שולל את הרעיון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן