ר׳ אליעזר ור׳ יהושע כנציגי הבתים היריבים

מתחילת המחקר עקבנו אחרי האנטגוניזם בין בית הלל החדשן ובית שמאי הנצמד יותר להלכה הקדומה . מהי התורה האמתית ? עבור ר׳ אליעזר השמאי זו התורה שנמסרה 45 ההשוואה בין העמדת העם במבחן המים והשקאת הסוטה נפרשת במדרש בשורה של היקשים טקסטואלים ( במ״ר ט , מז – מח ) . 46 דרך ארץ זוטא , פרק השלום . עיין ויק״ר ט , ט ; שבת קטז ע״א ; נדרים סו ע״ב . 47 סרך היחד ב , טו . מסיני דרך שרשרת הדורות . עבור ההלליים , לעומת זאת , עיקרה תהליך הנתון בידי האדם או , ליתר דיוק , בידי בני אדם הפועלים , תוך חילוקי הדעות שביניהם , כקבוצה דינמית ורב קולית . מכאן הזהירות שבה יש לפענח את העימות בין ר׳ אליעזר והחכמים . אם נדמה שר׳ אליעזר חותר תחת הסמכות הנורמטיבית של הכלל , אין זו אלא הבנה שטחית של העניין . לעומקו של דבר , ההפך הוא הנכון . על פי דרכו השמרנית ר׳ אליעזר מבקש לדבוק בקו הנורמטיבי של המסורת , ואילו החכמים תובעים לעצמם את הזכות לשבור נורמה זו מתוקף הכוח החתרני מהפכני של החידוש . כמי שמוכן לקבל את האמת רק מלמעלה , ר׳ אליעזר יוצא בקריאה ׳מן השמים יוכיחו׳ , וכמי שרוצה בהפקדת האמת בידי העולם של מטה משיב לו ר׳ יהושע ׳ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן