מסורת וחדשנות

על נכונותו ואף בקשתו של האל להודות ביתרון האמת האנושית שופך אור מאמר שבמרכזו מחלוקת בין ר׳ יהודה בר אילעאי ור׳ יהודה הנשיא . נביא אותו בשני נוסחים , האחד ממכילתא דר׳ ישמעאל והאחר ממכילתא דרשב״י : ׳בעבור ישמע העם בדברי עמך׳ ( שמות יט , ט ) , ר׳ יהודה [ בר אילעאי ] אומר : מנין אתה אומר [ מנין אנו לומדים ] שאמר הקב״ה למשה : הריני אומר לך דבר ואתה מחזירני [ מחזיר לי תשובה ] ואני מודה לך , שיהיו ישראל אומרים : גדול משה שהודה לו המקום ? [ מורה על כך הפסוק הבא : ] , שנא׳ ׳וגם בך יאמינו לעולם׳ ( שם ) . רבי [ יהודה הנשיא ] אומר : אין אנו צריכין לעשות למשה גדול אלא אם כן עשינו להקב״ה שחזר בו ובדבורו [ אם לשם כך עלינו לומר שהקב״ה חזר בו מדיבורו ] , אלא מלמד שאמר לו המקום למשה : הריני קורא לך מראש ההר ואתה עולה [ ... ] ׳וגם בך יאמינו לעולם׳ , גם בך , גם בנביאים העתידים לעמוד אחריך . ׳בעבור ישמע העם בדברי עמך׳ , ר׳ יהודה אומר : הריני אומר לך דבר ואתה משיבני והריני חוזר ומודה לדבריך . רבי אומר : לא מפני כבודו של משה הודה המקום לדבריו אלא כך אמר לו : מצוות שנתתי לך במרה , הריני חוזר ושונה אותן לך כאן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן