הולדה משמים

רבות הן ההקבלות הצצות בסיפור הרוגי המלכות בין הדמויות של יוסף , ישו ור׳ ישמעאל . אלה מתרכזות בשני אירועים עיקריים : הולדתו הפלאית של ר׳ ישמעאל ומותו על קידוש השם . הזיהוי הכריסטולוגי של ר׳ ישמעאל , גם בהריונו הפלאי וגם במותו ככוהן גדול העולה לרקיע , נמצא במוקד ספרו של ר׳ בוסתן , From martyr to mystic : Rabbinic . martyrology and the making of merkavah mysticism בין החוטים הקושרים את ר׳ ישמעאל לישו , בוסתן מונה את דברי השבח לאמם , אך אלה מובילים ישירות אל יוסף . בשיר הלל לר׳ ישמעאל נאמר : ׳אשרי המעים שגדל בהם , אשרי הדדים שינק מהם׳ , 1 3 פס״ר לז [ קסב ] . לחשכת הכלא שבו יושב יוסף ראה צוואת יוסף ח , ה ; ט , ב . 1 4 פס״ר לו [ קסא ] . 1 5 שפר , ישו היהודי , פרק . 1 6 ברכות סא ע״ב . 1 7 בוסתן , מרטירולוגיה , עמ׳ . 140 – 13 1 8 למקורו של הקטע ראה בוסתן , שם , עמ׳ . 13 עם המקבילה אצל ישו : ׳אשרי המעיים אשר נשאוך והדדים אשר ינקת מהם׳ ( לוקס יא , כז ) . אך אותו שבח מופנה אל יוסף כדרש לפסוק ׳ברכת שדים ורחם׳ ( בראשית מט , כה ) : ׳ברוכים השדיים שינקת מהם והמעיים שצמחת בהם׳ ( ׳בריכין יהויין תדייא ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן