טיפולוגיה וקנאות

כאן המקום להזכיר עוד חכם המגלם בהתאם לשמו את הפרגמטיות היהודאית . גם ר׳ יהודה הנשיא מאמץ יחס פרגמטי לזר על סמך התקדים של יעקב . לא מדובר הפעם בהתנהלות של יעקב מול שכם אלא מול עשו , אך לשון המדרש מראה שהמקרים דומים . בשניהם יעקב מבקש לרצות את הזר שהוא בא עמו במגע . כשם שהוא מפייס את עשו בדורונות , כך הוא עושה עם אנשי שכם : ׳״ויחן את פני העיר״ , התחיל משלח להם דורונות׳ . על הזדקקותו של ר׳ יהודה הנשיא לדגם של יעקב מול עשו אבי אדום רומי מעידים מאמרים אחדים בבראשית רבה : בב״ר עח , טו מוזכר הרגלו לעיין בפרשת המפגש של יעקב עם עשו לפני כל ביקור אצל השלטונות ; בב״ר עה , ה נכונותו למחול על כבודו 115 שבת לג ע״ב ; ירושלמי שביעית ט , א , לח / ד ; ב״ר עט , ו . 116 ב״ר עח , יב . 117 ב״ר עט , ו . ולפנות לאנטונינוס במילים ׳מן יהודה עבדך׳ מעוררת תמיהה אצל קרוביו , והוא מנמק אותה בפניית ׳סבו׳ לעשו : ׳כה אמר עבדך יעקב׳ ( בראשית לב , ד ); בב״ר עו , ח מסופר שהוא ובן לווייתו נתקלים בדרך בדמות מאיימת של איש זר , כנראה פקיד רומי , ומן התשובות שהם מתכננים לתת לשאלותיו עולה מעין הגדרת יסוד של הזהות היהודית כזהיר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן