פתיחות הללית ומוצא דוידי

לא אסקור כאן את כל המערך הסימבולי הנרקם סביב הפתיחות ההללית . להמחשת הקו המתודולוגי שינחה אותי , אמנה רק כמה מוטיבים בסיסיים . נתון ראשון במעלה לליבון סוגיית הקנאות הוא הקביעה שהלל , אביה מייסדה של שושלת הנשיאים , בא מבית דוד . קביעה זו נועדה כמובן לחזק את מעמד הנשיאים כמנהיגים שסמכותם אינה ניתנת לערעור . אך דומה שמתחבא בה גם עניין אחר הכרוך בממד האנטי נומיסטי של המשיחיות הדוידית . תהליך ההולדה המשיחית עומד כידוע 66 שלום , דברים בגו , עמ׳ . 190 – 155 67 ב״ר צח , ח ; סנהדרין ה ע״א ; שבת נו ע״א . לפי דעה רווחת במחקר ( היא הוצגה כבר במאמר משנת , 1895 ראה לוי , המוצא של הלל ) יש לראות בייחוסו הדוידי של הלל ׳המצאה׳ מאוחרת למדי בספרות חז״ל , ואולם גישתי הסינכרונית מאפשרת לי להתעלם מהערכה זו . שלל המוטיבים הנשזרים , בהיגיון תמטי מרשים , סביב הציר הדוידי הללי , די בהם כדי לתת לגיטימציה למהלך הפרשני המתבצע כאן , בנפרד מכל דיון היסטורי פילולוגי . בסימן פתיחות חריגה שיכולה להתפרש כחסד , אבל בה בעת כפריצות או כגילוי עריות . בשני מובנים ראוי תהליך זה להיקרא ׳תהליך גאולה׳ . בעודו מוביל ללידת הגואל ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן