כתבי אורי צבי גרינברג (עברית)

Wolitz , Seth ‘ The Khalyastre ) 1918 - 1925 ( – A Modernist Movement in ’Poland , Yiddish , Vol . 4 , No . 3 ) 1981 ( , pp . 5 - 20 . – , ‘ Modernism in der Yidisher Literatur ’ , Yidishe Kultur , No . 2 March - April 1980 ( , pp . 36 - 45 . ) Reprinted in ( Folks - Sztyme ( 27 June 1981 ( , Warsaw , pp . 5 - 8 ; 4 July 1981 , pp . 6 - 7 . ( – , ‘ Between Folk and Freedom : The Failure of the Yiddish , Modernist Movement in Poland , ’ Yiddish , Vol . 8 , No . 1 1991 , pp . 26 - 51 . – , ‘ Some Comments on David Mazower ’ s Article on Henryk ’Berlew , The Mendele Review ) TMR ( , Vol . 9 , No . 5 ) 1 May 2005 ( , http : // Yiddish . haifa . ac . il / tmr / tmr . htm Wolf , Kurt ‘ Vom Verlegen im allgemeinen und von der Frage – wie kommen Verleger und Autoren zusammen ’ , Sprache im technischen Zeitalter , Vol . 3 ) 1964 ( , pp . 894 - 904 . ( לפי סדר הופעתם ) אימה גדולה וירח , הדים , תל אביב תרפ " ה . סדן – גליונות לביטוי , א - ב ( תרפ " ה ) . סדנא דארעא , תל אביב ( טבת - שבט , תרפ " ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן