אפרים ליליין: 'ידיה שילחה בכישור וכפיה תמכו פלך': (משלי לא, יט) (1923)