מסה שישית כד הוינא טליא לשון מיסטית ופואטיקה חַשְרָה בשירתו המאוחרת של גרינברג

עם רחל אלבק גדרון -- מעשה : כּ ד הוינא טליא וּ ביתנ וּ נל בּ ב נמ וּ ך ח לּוֹ נ וֹ ת שׁ ק וֹ ר וֹ תיו ותקרת וֹ עש וּ י וֹ ת מעץ א לּוֹ ן שׁמּ ן ה יּ ער ה סּ מ וּ ך כּ בד ה מּ חלפ וֹ ת אל צד נחל לצלע וֹ תיו , זיז היה שׁ ם וּ בכל שׁ חרית בּ ריח דּ ב שׁ בּ א ע וֹ ף רננים חכליל זה וּ ב צ יּ ץ , ירד וּ פר כּ ס וטקטק בּ מק וֹ ר וֹ בּ זג וּ גית , וק וֹ ל ל וֹ כּ מן א בּוּ ב א שׁ ר ה כּ רתיו מק וֹ ל וֹ ת כּ ל צ פּ רי הרן ה יּ פ וֹ ת שׁ הי וּ בא וֹ ת חג וֹ ת אל גּגּ נ וּ מצ יּ צ וֹ ת ועפ וֹ ת , אבל בּ ח לּוֹ נ וֹ תינ וּ לא דפק וּ ולא הי וּ בזכ וּ כיתם נ שׁ קפ וֹ ת כּ זה ע וֹ ף חכלילי וזה וּ ב . פּ עם אחת בּ ליל ס וֹ ף קיץ שׁבּ מגד פּ ר וֹ ת אפילים וח שׁ רת ריח תיר וֹשׁ מ יּ קב בּ חלל בּ יתנ וּ ה שּׁוֹ קט נר דּ מתי וחלמתי : מן ה שּׁ מים אל ח לּוֹ נ וֹ תינ וּ צפים פּסּ ים חכלילים , וּ לפתע שׁ מעתי פר כּוּ ס וראיתי א וֹ ת וֹ ע וֹ ף בּ זג וּ גית שׁ ה וּ א י וֹ קד ואבי ע וֹ מד כּ דר כּוֹ ב בּ קר בּ אמצע ה לּ ילה בּ ט לּ ית וּ תפ לּ ין ואינ וֹ פּוֹ סק להת פּלּ ל .. וּ כ שׁמּגּ עת ל שׁוֹ ן א שׁ אל עיניו ה וּ א נעלם מעיני ; ואחריו אני ר וֹ אה צ נּוֹ ר לבלי ח בּוּ ר אל קיר , שׁמּמּנּוּ שׁוֹ מע הייתי יבבת ה גּשׁ ם ה סּ תוי וכעת בּ חל וֹ ם אני שׁוֹ מע פּ ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן