תוכן העניינים

בשער הספר האספנים של אצ " ג 11 מסה ראשונה : המוזה העשירית מושג פרוגרמתי לשילוב שירה , פובליציסטיקה ואמנות חזותית בכתב העת היידי אל בּ אטראס 17 מסה שנייה : שימו לב אל הנשמה גרינברג בברלין בשנות העשרים : הכרת הישות , הדברי וּ ת החדשה וההרמנויטיקה של הסובייקט בפואמה ' באלף השישי' שבספר אימה גדולה וירח 51 מסה שלישית : הגלמודים הגדולים אורי צבי גרינברג , וולט ויטמן והאקספרסיוניזם הגרמני 81 מסה רביעית : מגילת הימים מהכרת הישות לפרויקט מיפוי הסבל היהודי 121 מסה חמישית : פּ חד הק וֹ ר וֹ ת ר וֹ דף ... עד וּ ת ועדים בשני שירים ברחובות הנהר – קריאה בשירים ' אל גבעת הגוויות בשלג ' ו ' הקבר ביער ' 139 מסה שישית : כד הוינא טליא לשון מיסטית ופואטיקה של חשרה עם רחל אלבק גדרון בשירתו המאוחרת של גרינברג 171 מסה שביעית : עיגול , עמוד סימבוליקה הגותית בשירתו המאוחרת ואספקלר של אורי צבי גרינברג 191 מסה שמינית : בּ פרח ה מּצּ ב וֹ ת לקרוא אותה בעברית – אורי צבי גרינברג מול הדימויים המילוליים והחזותיים של ירושלים בשפת השיר והציור אצל אלזה לסקר שילר 231 מסה תשיעית : שטיח חיים , שטיח תימה סיפורית בשירתם של סטפן מוות – כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן