ילוף הגג את שתמכו עץ קורות דמוי ג גם בבירור רואים כאן . המקדש ד . חזית של העליון החלק על מקרוב מבט 64