צים החדר רצפת על יר מנות שנמצאו כפי ג גם מאבן מקדש ד ברי ש ‭61.‬