בים עץ עשויה היתה שידיתו במגל . משול בוודאי היו במקור . חרס כלי בתוך יחד שנמצאו צור סכיני קבוצת 45