בת אלו בכלים השימוש אופן את המשחזרת ים ומתנד לזה זה בסמוך שנמצאו שחיקה ואבן שחיקה לוח נראה בתמונה . בים הבת רצפות על , באתר נמצאו ר . חרס כלי 43