גול ע ים בסיס שלהם ים קנקנ ויש שטוח בסיס בעלי יים קנקנ יש . י האובנירה סימנ בבירור בהם ונראים , ועבה צר בסיס י האג. לקנקנ42