י בכבשן הכלי שרפת גול לפנ הקדר ידי על שנעשה ע יהן בשקע ים ידיות על ירה מסומנ והם , באתר נמצאו זה מטיפוס י אגי קנקנ מאות : קיאפה . קנקנ40