. בצבע הכלי פני כל בחיפוי מעוטרים חרס כלי 37 בן כלים . ושחור אדום בל אופקיים פסים וצביעת , ל ומאז אשדוד כאלו בת בחפירות לראשונה התגלו. מקובל " אשדוד כלי " לכנותם שר לחלק בעקבות אפ קיאפה חורבת חפירות ממצאי י קדומה , קטגוריות את לשת זאת בקבוצה הכלים ומאוחרת