. גם ברור ד שוף ללא צרים בפסים הכלי פני גיה ושפ באדום הכלי פני כל צביעת ידי על חרס כלי של קישוט סגנון המתאר ‭. ,‬ בארכיאולו מקצועי ביטוי הוא " פרוע ומירוק אדום חיפוי ‭IIא 33 "‬ פעולה הברזל תקופת של החרס בכלי חדשה תופעה מהווה זה עיטור . הכלי פני על מבריקים פסים יוצרת זאת