גולים חרסים של נוספת בשכבה דופנו ולעתים בוץ מטיח שנבנו , ע י בתנורים נעשה העיר . בבת הבישול 28