. ים ‭?(‬ עמוד בסיס ( קטנות גל מאבנ הבנוי יר ומע ג ים אבן אגן : ים שונ, מתקנ נמצאו שעליה ‭. 2B‬ בבית הראשון החדר רצפת 27 בית מרשים מדרגות גרם ל יסה לול בכנ נבנה גובה הבדלי על להתגבר וכדי , ת כמו במדרון ממוקם זה בית . אבן וכלי חרס כלי שפע הרצפה על נמצאו כן