. י חיים בעלי להאכלת אבוסים בו ושנ עמודים שלושה נקבעו ש . אורווה מבנה 26 בתמונה המבנה חופר , פרייקמן מיכאל נראה