. גרים הבית מחדרי כחלק גרים הסו את ומשלבים י הסו לחומת צמודים העיר בת את המראה C צלום בשטח אוויר ת ‭23.‬ יתיים הצפונ ישראל בממלכת אתרים או פלשתיים , ייה כנענ באתרים ולא , ביהודה באתרים המוכרת זוהי בנ