. גרים וארוכים צרים לחדרים המחולקים , מקבילים קירות משני המורכבת חומה היא . סו חומת 22 מטרים ‭- 2‬ מ ים יותר של לגובה שר לעת העומדים , הקירות של הטוב ההשתמרות וממצב הביצור מעוצמת להתרשם , אפ היה 2007 בוע בשנת , החפירה של הראשון כבר בש