‭, .‬ העיר פנים כלפי במבט 2010 עונת בסוף C צלום בשטח הדרומי השער של אוויר ת ‭20.‬ ייה ישראל או יהודה בממלכות אחרת עיר באף התגלתה לא כזאת מונומנטלית בנ . מטרים ‭. 5 2‬ כ בחזית שאורכה אדירה אבן צד בכל שובצה השער