.י כבד יע מכנ כלי בעזרת נעשית טונות לכמה ים מג שמשקלן כבדות . אבנ העתקת 16 שמרת הדרומי השער שחזור בעת , יחד הטרקטוריסט שמואל חזי ועם כאן המ כהן אורנה עם הגולן מרמת דרוזים של מיומן שחזור צוות נראה