‭( .‬ לצפון מבט ‭2011 )‬ צלום שנת של החפירות עונת בסיום העיר של אלכסוני אוויר ת ‭: .‬ קיאפה חורבת 3 שר שנים חמש במהלך חקרה שהמשלחת הנרחבים החפירה שטחי ואת החומה תוואי את בבירור לראות אפ