. ים ) לדרום מבט ( ית השונ החפירה ושטחי קיאפה חורבת התמונה בו בתחת נראים ש צלום אוויר ת ‭1.‬ קים יהודה שפלת של נרחבים בו חל נראים באופק . ולירושלים לחברון , ההר גב אל הפלשתיות ומהערים החוף ממישור הראשית הדרך עברה ש מעבר , האלה עמק נראה החפירות לאתר