טבלה ‭: 1‬ המסגרת הכרונולוגית של התקופות הנדונות (סדר התקופות בטבלה משקף את צורת התרבדות השכבות בתל ארכיאולוגי, כאשר התקופה הקדומה ביותר מוצגת בתחתית הטבלה, ומעליה התקופות המאוחרות יותר ‭.(‬