תוכן העניינים

5 בפתח הדברים | ישראל ץ"כ 7 על קבוצות בארגונים : רגעים ומשמעויות | ישראל ץ"כ 15 תרומתו של סיפור חיים להבניית זהות מקצועית של מדריכות במערכת החינוך - חקר מקרה | נורית דביר ועינת רום 27 לחשוב מחדש על הכשרת מורים – חקירה של פרקטיקה מורכבת בעזרת שלושה פרדוקסים | מילי אפשטיין ינאי 46 עיצוב תהליך הערכת ביצועי עובדים – ניתוח אירוע בגישת דינמיקה במערכות אנוש | יעל בודואן וג'ודי טל 66 שיח האדון כמודל לתיאור יחסי מנהל כפיפים - המקרה של ועדת מכרזים | ליאור לב 91 לכודים בשפה : על השפה הצבאית ככלי פיקודי מנהיגותי | עמיר סנדר ואבירם חקלאי 99 מראית עין | איריס גולדברג ( צילומים : מיקי קרצמן ) 105 ראיונות עם ראשונים : שיחה עם דליה עציון | משוחחת : תמר בליץ 121 על המשתתפים בגיליון Summaries 126 אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור באופן סדיר מאז . 1995 המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הללו : מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ובין ארגונים לייעוץ ; מאמר שיש בו סיכום של נושא , דיון ביקורתי בנושא או ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני