טבלה 2 התפלגות שפות מוועידת טשרנוביץ' ועד מלחמת השפות <sup>32 </sup>(באחוזים)