שער הספר הישר מהדורת אליעזר גולדשמידט א. עמ' מ סיפור אברהם בכבשן האש ב. חיתוך עץ מאת מיכלסון לַ סיפור